Medezeggenschapsraad

Wie zijn wij?

Onze MR bestaat uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding).

Juf Heidi van Leersum en juf Greet van Giessen (personeelsgeleding), dhr. Joost van Oversteeg en mevr. Cornella Schouten (oudergeleding) vormen met elkaar onze Medezeggenschapsraad.

Plaats & functie MR

Onze school is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van onze school. De MR bespreekt met het de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.