Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Januari 2018

2017 was het jaar van het herdenken. 500 jaar geleden begon de reformatie, waarin Maarten Luther mocht belijden dat er alleen vrede met God te krijgen is door het geloof, alleen uit genade en door het Woord van God, de bijbel. Ook mochten we herdenken hoe 100 jaar geleden de gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs is ingevoerd. Wat een voorrechten waar we nu nog de vruchten van mogen plukken en waar we bijzonder zuinig op moeten zijn.

Binnen het bestuur heeft de heer C. Mans, de plaats ingenomen van B. Vervoorn, die zich niet langer kon inzetten voor de school. We zijn blij en dankbaar dat we op deze manier het bestuur compleet konden houden. 

Aan de hand van de jaaragenda bewaakt het bestuur  de uitvoering van het beleid. We zijn nu bezig met het opzetten van een nieuw beleidsdocument, waarin het bestuursconcept van scheiding bestuur en toezicht, het nieuwe strategisch beleidsplan, de jaaragenda en de verantwoordingsrapportages geïntegreerd zijn vastgelegd. De nieuwe verantwoordingsrapportages gebruiken we al, omdat daarmee alle onderdelen die in een 4 jaarlijkse cyclus bewaakt en besproken moeten worden zijn opgenomen. De overige onderdelen behoeven op een aantal punten nog aanpassingen, maar zullen binnenkort ook ingevoerd gaan worden.

Ook in het proces van bestuurlijke samenwerking zetten we steeds een stapje verder. Na verkennende en informerende gesprekken, hebben we een commissie ingesteld die de verschillende mogelijkheden van samenwerken verder heeft uitgediept. Vervolgens heeft deze commissie een voorstel  gemaakt inzake bestuurlijke samenwerking. Dit is binnen de besturen en de Medezeggenschapsraden besproken en zij hebben aangegeven er mee in te stemmen om hier verder mee te gaan. Zodra wij hier meer over kunnen melden naar leden en ouders, dan hoort u dat van ons. Het is belangrijk om zo’n proces heel zorgvuldig te doorlopen. Gelukkig hebben we de rust en ruimte om dit ook zorgvuldig te kunnen doen.

Het jaar 2017 sluiten we financieel met een positief resultaat af. De jaarrekening moet nog gemaakt worden, maar de tussentijdse rapportages laten een duidelijk positief resultaat zien. Ook de meerjarenbegroting voor 2018 t/m 2022 is weer vastgesteld, met jaarlijks een klein positief resultaat. Voor een aantal methoden die vervangen moeten worden is een investeringsvoorstel gemaakt en ook doen we onderzoek naar verduurzaming en besparing van het energiegebruik.

Door de wet harmonisatie kinderopvang, valt de voorschool volledig onder de kinderopvang. De financiering is hierop ook aangepast. Formeel moeten wij de voorschool anders organiseren, zodat we weer volledig voldoen aan de huidige wet en regelgeving.

Wij hopen in het komende jaar de bestuurlijke samenwerking en de organisatie voorschool te effectueren.

 


 Maart 2017

We zijn blij en dankbaar dat het bestuur weer voltallig is. De 2 nieuwe bestuursleden hebben de cursus voor beginnende bestuursleden gevolgd en zijn zich hard aan het inwerken. Het bestuur bestaat uit 7 personen, waarvan 3 leden het beleidsvormend bestuur vormen en 4 leden het toezichthoudend deel van het bestuur zijn.

En niet alleen het bestuur is weer compleet, maar ook het management is ingevuld. De 2 MT leden zijn benoemd tot het duo locatieleiderschap en daarnaast geven zij nog les. De interim-directeur die we hadden is nu als bovenschools directeur a.i. bij de school betrokken en geeft vanuit die rol sturing aan de processen op school. Het is goed te merken dat er nu dagelijks een aanspreekpunt is, die leiding geeft. Er is een nieuwe directiekamer en een nieuwe personeelskamer gezellig ingericht en dat komt de sfeer wel degelijk ten goede. We zijn dan ook zeer blij en dankbaar met deze invulling.

Aan de hand van de jaaragenda bewaakt het bestuur  de uitvoering van het beleid, dat voor het grootste deel is gemandateerd aan het management. Hierin komen alle beleidsterreinen terug.

Hierbij enkele belangrijke punten die de bestuurstafel zijn gepasseerd in de achterliggende tijd.

De personeelsbezetting is een onderdeel dat blijvend de aandacht heeft en soms ook zorg geeft. We hebben nog met enkele zieken binnen het team te maken, maar ook is er blijdschap bij diverse personeelsleden omdat ze in blijde verwachting zijn. Voor de bezetting betekend dat echter nogal wat puzzelwerk, om deze, deels tijdelijke vacatures in te vullen met bekwame leerkrachten die van harte achter de identiteit van de school staan. Gelukkig is dat tot op heden nog steeds gelukt.

We zijn ook bezig om het strategisch beleidsplan te herzien, waarin het nieuwe toetsingskader wordt toegepast en waarbij we een verdere professionalisering van bestuur en toezicht willen doorvoeren en een nog betere borging door hieraan gekoppelde verantwoordingsrapportages.

Verder zijn we nog steeds bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking. Hiervoor vinden gesprekken plaats met een andere school. Om ons goed te oriënteren en voor te bereiden hebben we gesprekken gevoerd met 4 samenwerkingsverbanden die een enigszins vergelijkbaar  traject hebben gelopen. Aan de hand van de hun voorgelegde vragen zijn we nu bezig met het onderzoek hoe we voor onze school het beste een samenwerkingsverband op kunnen zetten, waarbij we optimaal van de samenwerking gebruik kunnen maken en toch de identiteit en het unieke van onze school kunnen borgen. We hopen in de loop van 2017 daarin meer duidelijkheid te krijgen.

De Voorschool vormt een prima opmaat voor de basisschool. De doorgaande lijnen in de onderbouw worden hierdoor bevorderd, mede gelet op het feit dat het leerlingvolgsysteem KIJK wordt ingezet in zowel Voorschool als de kleutergroepen. Vrijwel alle leerlingen die de basisschool bezoeken, hebben de Voorschool bezocht. Er is betreft de Voorschool en VVE een goede afstemming met gemeente Zaltbommel, die erg betrokken is bij het onderwijs. De gemeente wil de voorschool ontzorgen, bij de invoering van het nieuwe bekostiging stelsel vanaf 2018 en zal bijspringen als door het nieuwe stelsel leerlingen dreigen af te haken van de voorschool. De precieze invulling van het nieuwe bekostigingsstelsel zal nog worden gepresenteerd.

De begroting voor 2017 is vastgesteld en bevat voor dit en volgend jaar een positief resultaat. Gezien een licht dalend leerlingaantal wordt dit voor de komende jaren steeds minder. Hierop wordt nu al geanticipeerd.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het jaarverslag en het opstellen van de jaarrekening. Deze hopen we op de komende ledenvergadering te presenteren.

Namens het bestuur,

L.A. van Klinken

 


 Het collectief bestuur bestaat uit 7 personen en bestaat uit een beleidsvormend en een toezichthoudend bestuur. In de regel vergadert het bestuur gezamenlijk om de 6 weken.

Aan de hand van de jaaragenda bewaakt het bestuur de uitvoering van het beleid, dat voor het grootste deel is gemandateerd aan de directeur. Hierin komen alle beleidsterreinen terug.

Hierbij enkele belangrijke punten die de bestuurstafel zijn gepasseerd in de achterliggende tijd.

Op de vergaderingen van 2016 zijn de gevoerde gesprekken geëvalueerd over bestuurlijke samenwerking. In een klein comité zullen de voorbereidingen worden gemaakt voor het vervolgoverleg. Ook is afgesproken om een advertentie te zetten voor een locatiedirecteur.

Zolang het proces van bestuurlijke samenwerking loopt en er geen locatiedirecteur is, zal onze interim-directeur Van Kranenburg de dagelijkse leiding op school hebben.

De opbrengsten van de cito toetsen van januari zijn gepresenteerd samen met de trendanalyses. Op de gebieden waar stagnerende of neerwaartse trends zichtbaar waren, zijn acties uitgezet. Gelukkig mogen we constateren dat de opbrengsten over het algemeen goed te noemen zijn.

In maart is er een overleg met de kerkenraden van de vier kerken uit het dorp geweest. Het was een fijne en samenbindende avond, waarop we met elkaar nagedacht hebben over betrokkenheid tussen opvoeders, kerk en school.

De begroting voor 2016 is vastgesteld en bevat een positief resultaat. Gezien een licht dalend leerlingaantal wordt dit voor de komende jaren steeds minder. Hierop wordt nu al geanticipeerd.

Het jaarverslag en de conceptjaarrekening zijn vastgesteld. Ook de jaarrekening bevat een positief resultaat.

In de vacature binnen het bestuur is voorzien in de persoon van Daniël de Jager.