Verlof melden

Verlofaanvraag / Schoolverzuim

De ouders wordt gevraagd verzuim wegens ziekte voor schooltijd te melden. Dit kan zowel telefonisch (0418-67 13 15) als schriftelijk.
We verzoeken de ouders nadrukkelijk dokter, tandarts of specialistenbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden af te spreken.
Als kinderen desondanks toch moeten verzuimen, dienen de ouders hiervoor vrij te vragen aan de directeur. Regelmatig ontvangen wij briefjes met de ‘mededeling’ dat een leerling niet op school verschijnt om die of die reden. Toch blijft het zo dat de directeur toestemming moet geven voor schoolverzuim. Dit geldt tevens voor geoorloofd verzuim zoals begrafenissen, bruiloften, (huwelijks-) jubilea, enz. De directeur geeft hierop aan of het verlof al dan niet kan worden toegekend volgens de Leerplichtwet van 1969. Van dit formulier ontvangt de verlofaanvrager een kopie.

 

Onder geoorloofd verzuim vallen:

A. vakantieverlof

Verlof kan worden verleend vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders waardoor het alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan én indien een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is. Vakantieverlof mag één maal per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan tien schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

B. gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
  • Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag.
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen. Afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur.
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
  • Bij 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
  • C. gewichtige omstandigheden met meer dan tien schooldagen per schooljaar
  • Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14 lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
  • Per groep wordt absentie van de leerlingen bijgehouden. Aan het eind van het schooljaar wordt deze administratie verzameld en centraal opgeslagen. De directeur is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Deze stuurt de ouders een brief. Bij herhaling wordt proces-verbaal opgemaakt.

Regels voor vervroegde vakantie of verlate terug­komst

Er mag geen extra verlof gegeven worden ter verlenging van de zomervakantie!
Als ouders kunnen aantonen dat ze met het gezin in geen enkele vastgestelde schoolvakantie op vakantie kunnen, dan pas bestaat de mogelijkheid dat hun kinderen verlof krijgen.

Een andere vraag die ons met regelmaat gesteld wordt betreft ‘een uurtje’ eerder weg voor een vakantie. We gaan niet op deze verzoeken in omdat de leerkrachten graag met een complete klas een periode willen afsluiten. Voor de betreffende leerling is het ook niet prettig dat hij vroegtijdig de les moet verlaten.

Uw naam (*)

Kind naam (*)

Adres (*)

Email (*)

Groep(*)

Vanaf datum(*) (01-08-2015 bijvoorbeeld)

Tot en met datum(*)

Dagdeel(*)
OchtendMiddagAnders...

Motivatie(*)

Bijlage

*Ik heb de bovenstaande regeling gelezen en ga hiermee akkoord