Schoolvereniging

De school valt onder een schoolvereniging.  Deze vereniging handelt naar de statuten. Hier treft u de statuten van de Schoolvereniging.

De Juliana van Stolbergschool gaat uit van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, ‘de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen’. Deze vereniging is opgericht op 23 januari 1953.

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de Statenvertaling van 1618/1619. Daarbij onderschrijft de vereniging de Drie Formulieren van Enigheid zoals vastgelegd door de Nationale synode van Dordrecht 1618/1619

De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van primair onderwijs overeenkomstig bovengenoemde grondslag.

Per 1 januari 2016 heeft de vereniging ruim 100 leden en beheert 1 school. Uit de leden worden de bestuursleden gekozen die de school besturen. Het collectief bestuur is opgedeeld in een beleidsvormend bestuur en een toezichthoudend bestuur. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directeur.

Minimaal 1 keer per jaar, wordt er een ledenvergadering gehouden, waar de jaarrekening wordt gepresenteerd en het jaarverslag wordt vastgesteld. Ook wordt er dan bestuursverkiezing gehouden. Verder worden de leden bij elkaar geroepen als daar aanleiding voor is of als er belangrijke besluiten genomen moeten worden.

Het jaarverslag van 2017 kunt u hier inzien.